Velkommen til Bossmo & Ytteren I.L
Ett av Nord-Norges største idrettslag . Vi har ca 1500 medlemmer fordelt på
Ski, Skiskyting, Hopp/Kombinert, Fotball, Håndball, Tennis, Ishockey og Idrettskole.

Vi holder til på Skillevollen Idrettspark og Ytteren Stadion.



Medlemskap

Alle som skal delta på aktiviteter i idrettslaget må være medlemmer av B&Y.

For å bli medlem legges medlemskapet inn i appen Spond 


Medlemskapet koster kr 300 for enkelt medlem, og kun kr 500 for familiemedlemskap.


POLITIATTESTER

Bossmo & Ytteren følger reglene for politiattester som

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 .

se politiattester








Headline goes here...

VIRKSOMHETSPLAN 2016 - 2019













FORORD

Bossmo & Ytteren IL er en av Nord-Norges største breddeklubber som baserer sin aktivitet på frivillig innsats i ulike verv og under våre arrangementer. Vi er i dag ca 1300 medlemmer, og herav er 900 medlemmer pr. definisjon aktive. Vi er gode innen flere områder, ikke minst hva gjelder aktivitet og arrangement. Dette skal vi alle være stolte av! Samtidig har vi utfordringer på andre områder. Vi ønsker i denne perioden å sette fokus på organisasjonsutvikling, utvikling og vedlikehold av anleggsmassen samt utvidelse av våre aktivitetstilbud til våre aller yngste medlemmer (0-6 år) og til de voksne.

Dette er områder Bossmo & Ytteren IL vil prioritere å gjøre noe med i de kommende tre årene. I tillegg til vår visjon og vårt verdigrunnlag behandler planen områdene: Organisasjonsutvikling, Anleggsutvikling og Aktivitetsutvikling. Denne er ment som et omforent styringsverktøy for klubben.

Handlingsplanen forelegges hovedstyret for formell godkjennelse og er gyldig inntil den blir erstattet av neste handlingsplan.

En oppfordring til alle:

Støtt opp om klubbens arbeid, ditt bidrag utgjør en forskjell.


Mo i Rana 12.10.2015


Trond Olsen

Leder B&Y IL



VIRKSOMHETSIDE, VERDIGRUNNLAG OG VISJON

Virksomhetside


Bossmo & Ytteren IL skal gjennom fellesskap og frivillighet fremme sunne idrettsaktiviteter for alle i lokalsamfunnet.

Verdigrunnlag

Vår organisasjon skal preges av: Ærlighet, Åpenhet, Demokrati og Frivillighet.
Klubben skal bidra til å skape gode samfunnsborgere og skal fremstå som gode eksempler i adferd og oppførsel.
Våre aktivitetstilbud skal bidra til inkludering og integrering.
Alle som er tilsluttet Bossmo & Ytteren IL skal kunne være stolte av klubben sin.
Vi ønsker at alle våre aktiviteter skal være bygd på verdiordene:

Glede

Aktivitet i B&Y skal gi positive opplevelser, følelse av mestring og samhold. Det skal være gøy å trene og spennende å konkurrere. Mestring, samhold og gode opplevelser skal gi glade og delaktige utøvere, foreldre og støtteapparat

Respekt

I B&Y respekter vi hverandre, motstandere, dommere og anlegg. Vi er bevisst hvordan vi snakker til, og om hverandre. Vi skal ha forståelse for andres behov og alle skal kunne oppleve mestring på sitt nivå.

Utvikling
Både aktive, støtteapparat og alle frivillige skal kunne utvikle seg i B&Y. Vi utvikler trenerne våre, har gode treningsforhold og fine anlegg. B&Y skal være er en seriøs arrangør og en positiv samarbeidspartner

VISJON
Vår visjon er: Livslang idrettsglede
Vi ønsker å skape en organisasjon som kan ivareta et sportslig tilbud for alle som ønsker å drive med idrett i et sosialt og engasjerende utviklingsmiljø.

Vårt hovedmål er å gi et aktivitetstilbud tilpasset alle aldersgrupper og ambisjonsnivå.


Organisasjonsraketten: Oppsummering




ANLEGGSUTVIKLING
Hovedmål for perioden 2016-2019. B&Y IL skal:

 1. Flerbrukshall på Ytteren.
 • Ny flerbruksanlegg til håndball, fotball, barneidrett og andre aktiviteter skal resultere i økt treningskapasitet i vinterhalvåret.

 1. Isbane med overbygg
 • Skal gi et lavterskeltilbud for organisert idrett

 1. Rehabilitering av kunstgress på Ytteren stadion
 • Ny og fremtidsrettet fotballbane for barne- og ungdomsidretten. Skal øke treningskapasiteten på 5/7 er bane.

 1. Snøkanonanlegg til rulleskiløype og hoppbakken.
 • Skal gi oss tidligere sesongstart

 1. Skolefritidsanlegg på Ytteren stadion
 • Vil være et supplement til dagens anlegg/aktivitet som gir muligheter for alternative treningsmetoder for alle grupper. I tillegg et godt lavterskeltilbud for allmenheten

 1. Drift og vedlikehold av eksisterende anlegg
 • En godt vedlikeholdt anleggsmasse gir mere forutsigbarhet for dugnadsbehov og kostnader og forhindrer at anleggsmassen forringes.

Det er utarbeidet egen handlingsplan med ansvarlig og tidsfrister for målene.


ORGANISASJONSUTVIKLING


Hovedmål for perioden 2016-2019. B&Y IL skal:

 1. Webside.
  • Tekniske løsninger/Opplæring. Layout og søkemuligheter. Dette skal gi oss en plattform for kommunikasjon med utøvere/foresatte/ledere.
 1. Funksjonsbeskrivelser
  • Faste maler og beskrivelser av funksjonene i klubben vil bidra til lik forståelse i gruppene av hver enkelt funksjon og hva denne innebærer. Dette skal da gjøre det enklere å rekruttere tillitsvalgte til klubben.
 1. Organisasjonsbeskrivelse
  • Organisasjonskart med undergrupper skal kvalitetssikre at alle er kjent med hvilke funksjoner hver enkelt har i klubben og at det da ikke skal være tvil om de organisatoriske plasseringer.
 1. Samarbeid
  • Fellesmøter med gruppestyrene vil danne et godt utgangspunkt for å gjøre oss stor og god. Fellestreninger uavhengig av idrettsgren vil samtidig være et godt lavterskeltilbud for allmenheten.

Det er utarbeidet egen handlingsplan med ansvarlig og tidsfrister for målene.


AKTIVITETSUTVIKLING

Hovedmål for perioden 2016-2019. B&Y IL skal:

 1. Utvikle idrettsskole
  • Barseltreffgruppe
  • Utvikle barneidretten
 1. Turkameratene
  • Skal være et lavterskeltilbud for medlemmer i nærmiljøet for å få flere ut på tur i nærområdet
 1. Trim i lag
  • Samarbeid med bl.a. Rana Trekkhundklubb m.fl
 1. Aktiviteter for våre nye landsmenn
  • Etablere kontakt med mottaket
 1. Young Active
  • Organisering av tilbudet for unge i alderen 14-16 år. Kan være et tilbud til de som vil være en del av idrettslaget, men ikke vil konkurrere.

Det er utarbeidet egen handlingsplan med ansvarlig og tidsfrister for målene.

ORGANISASJON

Bossmo & Ytteren IL er en frivillig organisasjon, organisert under Norges Idrettsforbund.

Idrettslaget er organisert med et felles hovedstyre for hele idrettslaget (Hovedlaget).

Hovedstyret (Hovedlaget)

Hovedstyret består av idrettslagets leder, nestleder, sekretær, web ansvarlig, politiattestansvarlig, medlemsansvarlig, samt alle ledere for gruppene i laget.

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av idrettslagets leder, nestleder, kasserer, sekretær, web-ansvarlig, politiattestansvarlig samt medlemsansvarlig.

Arbeidsutvalget ivaretar praktiske oppgaver fra hovedstyret, og forbereder møter i hovedstyret.

Grupper

Laget er organisert med grupper, innenfor hver idrettsgren. Fotball, håndball, ski og barneidrett. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner valgt av årsmøte.