vedtekter


§ 1

Formål.
Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§ 2

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets. Laget er tilsluttet de særforbund som lagets årsmøte til en hver tid bestemmer- Laget har sete i Rana Kommune, og er medlem av Idrettens Kontaktutvalg i kommunen.

§ 3

Medlemmer.
Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen/medlemsregisteret. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet (jfr. NIF's lov § 39). Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 16 år, ha vært tilsluttet laget i minst 1 mnd og ha sitt forhold til laget i orden.

Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds "Straffebestemmelser om forgåelse".

§ 4

Kontingent.
Kontingenten betales senest i løpet av mars måned i inneværende år. Størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 16 år betaler lavere kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av hovedstyret ekskluderes fra laget. Ekskluderes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Hovedstyret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner.

§ 5

Årsmøte.
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst 3 ukers varsel, enten direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt til hovedstyret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
2.
Behandle regnskapet, herunder gruppenes regnskaper, i revidert stand.
3.
Behandle alle innkomne forslag og saker.
4.
Fastsette kontingent.
5.
Vedta budsjett, herunder gruppenes budsjetter.
6.
Velge følgende tillitsmenn:
a. Formann, nestformann, kasserer, sekretær og to styremedlemmer som utgjør
arbeidsutvalget. Formann velges for ett år, de øvrige styremedlemmene for to år.
b. Utdanningskontakt.
c. To revisorer. Hvis disse ikke velges av årsmøtet, plikter styret seg innen fire uker
å tilknytte seg revisorer.
d. Representant(er) til Idrettens Kontaktutvalg i kommunen.
e. Representanter til ting i de organisasjoner som laget er tilsluttet.
f. Valgkomité på tre personer.
7.
Godkjenne de valgte gruppestyrer.
8.
Gjøre vedtak om å opprette eller nedlegge grupper for de enkelte idretter.

Valgbar er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Formann, nestformann og sekretær velges enkeltvis.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. med enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt, som ha fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 6

Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte holdes når hovedstyret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og innkalles av hovedstyret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 7

Medlemsmøter.
Medlemsmøter holdes når hovedstyret finner det nødvendig.

§ 8

Hovedstyret.
Laget ledes av hovedstyret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Hovedstyret består av formann, nestformann, sekretær, kasserer, to styremedlemmer samt ledere i hver av de gruppene som i henhold til vedtekter har valgt styre.

Hovedstyret skal:
1.
Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2.
Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad, herunder ivareta lagets interesser overfor det offentlige.
3.
Vurdere de økonomiske behov innen laget og fordele midlene til de enkelte grupper etter opptrukne planer og godkjente budsjett. Tilskudd fra det offentlige, inntekter fra ikke idrettslig virksomhet og lagkontingenten disponeres av lagets hovedstyre.
4.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
5.
Etter evne søke å løse lagets oppgaver jfr. § 1.

Hovedstyret/arbeidsutvalget holder møte når formannen bestemmer eller et flertall av medlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av medlemmene er tilstede.

Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslag.

Det føres protokoll over hovedstyre- /arbeidsutvalgsmøter.

§ 9

Hovedstyrets arbeid.
1.Formannen har den daglige ledelse av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og lede hovedstyrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt. Formannen må sammen med kassereren og revisor sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.
2.Nestformannen fungerer som formann under dennes fravær.
3.Sekretæren skal føre protokoll over alle hovedstyre- /arbeidsutvalgsmøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med formannen føre lagets korrespondanse. Sekretæren skal dessuten være lagets arkivar.
4.Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Hovedstyret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen.
5.Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser (jfr. heftet "Idrettens Kontoplan").

§ 10

Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget består av formann, nestformann, kasserer, sekretær og to styremedlemmer. Arbeidsutvalgets oppgaver er å gjennomgå forslag, forespørsler og andre saker som kommer inn til idrettslaget.

Arbeidsutvalget skal gjennomgå og vurdere sakene og lage en innstilling til hovedstyret. Videre skal arbeidsutvalget forestår den praktiske planlegging og gjennomføring av hovedstyrets vedtak.

Arbeidsutvalgets medlemmer sitter også i hovedstyret, og har da stemmerett hver for seg.

§ 11

Gruppestyrer.
1.
Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette grupper, ledes hver gruppe av et styre på minst tre medlemmer; Formann, sekretær og kasserer. Gruppestyret velges av gruppens årsmøte og skal godkjennes av lagets årsmøte. Årsmøte i gruppene skal avholdes senest tre uker før lagets årsmøte. Gruppens formann er medlem av lagets hovedstyre, med et annet medlem av gruppestyret som personlig varamann.
2. Gruppestyret er ansvarlig ovenfor gruppeårsmøtet og lagets hovedstyre for gruppens økonomi. Gruppens årsmøte kan vedta tilleggskontingent til særformål innen gruppen. Disse midler disponeres av hovedstyret.
3. Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. Gruppestyret skal gjøre fremlegg for lagets hovedstyre om stevner, og stå for det tekniske arrangement. I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen, handler gruppen selvstendig.
Gruppestyret skal sørge for å få fram medlemmene til stevner og konkurranser, og om nødvendig fungere som uttagningskomite og sende rapport til hovedstyret. Gruppestyret skal sørge for at lover og disiplin holdes og rapportere overtredelser til hovedstyret.
Gruppestyret legger fram for årsmøtet årsmelding, revidert regnskap og budsjett. Årsmeldingen skal inneholde informasjon om gruppens virksomhet, deltakelse og plassering i stevner o.s.v.
4.Gruppestyret plikter å fremme for hovedstyret til godkjenning eventuelle planer eller ideer om samarbeid/avtaler med andre grupper eller organisasjoner. Dette gjelder også sponsoravtaler.

§ 12

Oppløsning.
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslaget om oppløsning på forhånd er satt på sakslisten som er tilsendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedelers flertall, holdes ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedelers flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring (jfr. § 13).

§ 13

Lovendring.
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten. Endringer krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

§ 12 kan ikke endres.

Lovendringer må sendes Idrettsstyret til godkjenning.
Bossmo & Ytteren Idrettslag har i dag over 1300 medlemmer fordelt på Ski, Fotball, Hånball og Idrettsskole.
Laget har kunstgressbane på Ytteren hvor det skal bygges en flerbukshall og på skillevollen idrettspark har vi skiløyper, skiskytterannlegg, isflate og hoppbakker.

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Levert avIdrettenOnline